ศุสัตว์และฟาร์ม

หมวดหมู่: ความรู้

การใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor ในปศุสัตว์และฟาร์ม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

          แบคทีเรียและยีสต์ใน ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor สามารถผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์  เช่น  กรดอินทรีย์ เอ็นไซม์ สารชีวนะ และสารกำจัดสารพิษ จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายกรณี คือ

  • สามารถฆ่าแบคทีเรียที่เป็นโทษทั้งแกรมลบและแกรมบวกหลายชนิด
  • มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคท้องเสียในลูกหมูหมูเล็กและสัตว์ต่างๆได้ชะงักงัน โดยมีต้นทุนการรักษาต่ำ
  • มีความสามารถในการกำจัดเชื้อราและสารพิษ ที่ผลิตจากเชื้อราและแบคทีเรีย
  • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นแอมโมเนีย และแก๊สไข่เน่า ในโรงเรือน คอกสัตว์ และบ่อน้ำทิ้ง
  • ลดแมลงวันในฟาร์มลงได้ เนื่องจากจุลินทรีย์มีผลต่อการฟักตัวของไข่หนอนแมลงวัน และหยุดการลอกคราบของดักแด้ ออกมาเป็นตัวแก่
  • มีความสามารถในการกำจัดแพลงตอนพิษต่างๆ และเชื้อโรคหลายชนิดในแหล่งน้ำดิบ ซึ่งช่วยลดการติดเชื้อจากการใช้น้ำดิบล้างคอกให้สัตว์ดื่ม
  • เพิ่มปริมาณก็าซมีเทน ลดแอมโมเนีย,ก็าซไข่เน่าในบ่อหมักไบโอแก็ส
  • ช่วยลดการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยง

การใช้กับสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

      -  กำจัดกลิ่นเหม็น  และลดเชื้อโรคตามพื้นคอก

            ใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 2,000 ลิตร ฉีดพ่นติดต่อกัน 3 วัน หลังจากนั้นให้ฉีด 

พ่นเป็นประจำทุกๆ 3–5 วัน สามารถกำจัดกลิ่นในคอกสุกรได้ 80-95%

     -  ฉีดพ่นกองมูลสัตว์ เพื่อลดแมลงวันและกลิ่น

            ใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 500 ลิตร ฉีดพ่นมูลสัตว์ที่ตากอยู่ให้ชุ่มทั่วๆ ทำให้ไข่แมลงวันฟักจะเป็นตัวหนอนลดลงมาก และเมื่อเข้าดักแด้จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวัน


 

10 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 153 ครั้ง